Abschlussbericht zum Forschungsprojekt KoSyF: Kollaborativ Synchronisierte Fertigung

Aachen / Apprimus Verlag (2020) [Book, Report]

Report number: KoSyF

Authors

Authors

Brecher, Christian
Schmitt, Robert Heinrich

Identifier

  • ISBN: 978-3-86359-843-3
  • REPORT NUMBER: RWTH-2020-05992