Abschlussbericht zum Forschungsprojekt KoSyF: Kollaborativ Synchronisierte Fertigung

Brecher, Christian; Schmitt, Robert H.

Aachen / Apprimus Verlag (2020) [Book, Report]

Report number: KoSyF

Identifier

  • ISBN: 978-3-86359-843-3
  • REPORT NUMBER: RWTH-2020-05992

Downloads